માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Circular17.18    તારીખ                                             વિગત                                              ડાઉનલોડ    

⇒ March-18       ગ્રામ કલા મહોત્સવ સુરત જીલ્લા કક્ષાના આયોજન સંદર્ભે સ્થળ ફેરફાર.

⇒ March-18       ગુણોત્સવ-8 ના આયોજન અંગે - નિયામકશ્રી

⇒ March-18       પુસ્તકાલય સજ્જતા ગ્રાન્ટ અન્વયે ખરીદી કરવા બાબત.

⇒ March-18       Epson m100 printer ની cartridge નાં વિતરણ બાબત.

⇒ March-18       આર્ટ ઇન્ટેગ્રેટેડ લર્નિગ તાલીમ ડાયેટ સુરત.


⇒ March-18        રિસોર્સ પર્સન તાલીમ બાબત જી.સી.ઈ.આર.ટી.

⇒ March-18        AADHAR ENABLE DISEની 14.03.2018 સ્થિતિએ અપડેટ કરવા બાબત

⇒ March-18        આધાર એનેબલ ડાયસ અપડેશન અંગે પ્રમાણપત્ર

⇒ March-18        BRC, CRC, SMC, SMC Edu. બાકી બચત પરત કરવા.

⇒ March-18        ગ્રામ્ય કલા મહોત્સવ સુરત જિલા કક્ષાનું આયોજન બાબત.

⇒ March-18        સુરત જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવા બાબત.

⇒ March-18        સુરત જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓનો સમય ફેરફાર મોકૂફ રાખવા બાબત.

⇒ March-18        સાતમા પગાર પંચના તફાવત રકમની ચૂકવણી બાબત.

⇒ March-18        ક્લસ્ટર કક્ષાની એક દિવસની તાલીમ યોજવા અંગે.

⇒ March-18        શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર બાબત.

⇒ March-18        NCERT આધારિત પુસ્તકોની તાલીમ અંગ્રે કાર્યક્રમ

⇒ March-18        શાળા પુસ્તકાલય ગ્રાન્ટ


⇒ FEB - 18        ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના રાજીનામા અંગે.

⇒ FEB - 18        Digital Gujarat Scholarship Portal અંગે સૂચનાઓ

⇒ FEB - 18        Digital Gujarat Scholarship Portal અંગે ના.નિ.વિ.જા.સુરત

⇒ FEB - 18        Gujarat Science Festival-2018

⇒ FEB - 18        Teacher Portal Teacher's Details Form

⇒ FEB - 18        Teacher Portal માં શિક્ષકોની વિગતો અપડેટ કરવા બાબત

⇒ FEB - 18        આધાર એનરોલમેન્ટ અંગેની વિડીઓ કોન્ફરન્સ

⇒ FEB - 18        ૬ થી ૮ ના વિષયવાર શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત.

⇒ FEB - 18       રાજ્ય કક્ષાના Innovation Fair માં ઉપસ્થિત રહેવા અંગે. ડાયેટ સુરત

⇒ FEB - 18        NAS પરીક્ષા અન્વયે વળતર રજા બાબત.સુરત જીલ્લો

⇒ FEB - 18       મધ્યાહન ભોજન યોજના મેનુ નક્કી કરવા બાબત

⇒ FEB - 18       માન.વડાપ્રધાનશ્રીના પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ  અંગેની સૂચનાઓ

⇒ FEB - 18       પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ સુરત 

⇒ FEB - 18       માન.વડાપ્રધાનશ્રીના કાર્યક્રમનું લાઈવ ટેલેકાસ્ટ બાબત  

⇒ FEB - 18       INSPIRE AWARD પ્રદર્શન-ડાયેટ સુરત  

⇒ FEB - 18       જનરલ બુકના વિતરણ અંગે 

⇒ FEB - 18       ૭ માં પગારપંચ ઓનલાઈન પગાર બાંધણી વેરીફીકેશન

⇒ FEB - 18       INSPIRE AWARD MANANK પ્રદર્શન સંદર્ભે બેઠક-સુરત ડાયેટ 

⇒ FEB - 18       જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ મૂલ્યાંકન અભ્યાસ માર્ગદર્શિકા 

⇒ FEB - 18       જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ મૂલ્યાંકન અભ્યાસ 

⇒ FEB - 18       રાજ્ય સંઘ મતદાર યાદી(૦૪/૦૨/૨૦૧૮) 

⇒ FEB - 18       રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ચૂંટણી કાર્યક્રમ 

⇒ FEB - 18       સુરત જીલ્લા પંચાયત સમિક્ષા બેઠક 

⇒ JAN - 18       શાળા કોષ યુઝર મેન્યુઅલ 

⇒ JAN - 18       ઇનોવેટીવ શિક્ષક તરીકે હાજર રહેવા બાબત.

⇒ JAN - 18       INOVATION FAIR ની મુલાકાત લેવા બાબત.

⇒ JAN - 18       શહીદોની યાદમાં મૌન ધારણ કરવા બાબત. -2 

⇒ JAN - 18       શહીદોની યાદમાં મૌન ધારણ કરવા બાબત. -1 

⇒ JAN - 18       ENGLISH CLUB REVIEW TEACHERS LIST DIET SURAT.

⇒ JAN - 18       ENGLISH CLUB REVIEW DIET SURAT LETTER.

⇒ JAN - 18       NAS માટે ઈન્વે.ની યાદી (સુરત).

⇒ JAN - 18       NAS માટે ઈન્વે.ની નિમણૂક બાબત (સુરત).

⇒ JAN - 18       CRC/BRC સ્થળ પસંદગીમાં હાજર રહેવા બાબત (સુરત).

⇒ JAN - 18       આધાર ડાયસ અંતર્ગત આધાર નંબર સીડિંગ કરવા બાબત.

⇒ JAN - 18       "મીનાની દુનિયા" કાર્યક્રમની માહિતી ઓનલાઈન અપડેટ કરવા બાબત.1.2.3.

⇒ JAN - 18       CRC/BRC/URC પ્રતિનિયુક્તિ પ્રક્રિયા અંગે માહિતી.

⇒ JAN - 18       "દીકરીની સલામ, દેશને નામ" કાર્યક્રમની ઉજવણી બાબત.

⇒ JAN - 18        "બેટી બચાઓ, બેટી પઢાવો" કાર્યક્રમનો અહેવાલ મોકલવા બાબત.(સુરત).

⇒ JAN - 18        આધાર ડાયસમાં આધાર નંબર અપડેટ બાકી શાળાઓ  (ઓલપાડ, સુરત).

⇒ JAN - 18        ખેલો ઇન્ડીયા સ્કૂલ ગેમ્સમાં રજીસ્ટ્રેશન  કરવા બાબત (સુરત જીલ્લો).

⇒ JAN - 18         જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ  મોનિટરીંગ વેબ/અપડેટ કરવા બાબત.

⇒ JAN - 18         શાળા કક્ષાએ ઈન્ટરનેટ વપરાશના મોનિટરીંગ ક્લાયન્ટ એપ બાબત.

⇒ JAN - 18          NMMS પરીક્ષા પરિણામ જાહેરનામું.

⇒ JAN - 18          ડીઝીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.સુરત જીલ્લો.

⇒ JAN - 18           વિ.સ./મુખ્ય શિક્ષક પાસે જામીનખત લેવા બાબત (સુરત જીલ્લો).

⇒ JAN - 18           શાળાને ફાળવેલ કોમ્પ્યુટર લેબના ઉપયોગ બાબત.

⇒ JAN - 18           CRC પરીક્ષા કામચલાઉ જવાબવહી 

⇒ JAN - 18           BRC પરીક્ષા કામચલાઉ જવાબવહી 

⇒ JAN - 18           સેવાકીય પ્રશ્નોની રજૂઆત સંદર્ભ આવેલ રજૂઆતોની માહિતી બાબત.

⇒ JAN - 18           શા.શિ.અને ચિત્રનાં પ્રવાસી શિક્ષકની નિમણૂક બાબત. પ્રવાસી શિક્ષક સંખ્યા 

⇒ JAN - 18           GPF કપાતના દર નક્કી કરવા બાબત.

⇒ JAN - 18          ૨૭ મી આંતર જીલ્લા પંચાયત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ(સુધારો). 

⇒ JAN - 18          પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના બેંક એકા.આધાર નંબર સાથે લિંક કરવા બાબત.

⇒ DEC - 17         ખાતાકીય પરીક્ષા જાહેરનામું - રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ.

⇒ DEC - 17         મુખ્ય શિક્ષક બઢતી પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી તથા હાજર રહેવા અંગે-સુરત જીલ્લો.

⇒ DEC - 17         મુખ્ય શિક્ષક ભરતી બાબત(૨૮.૧૨.૨૦૧૭) 

⇒ DEC - 17         District Transfer Application Surat

⇒ NOVE-17       સુરત જીલ્લા ફેર બદલી કામચલાઉ સિનીયોરીટી યાદી 

⇒ NOVE-17       શિક્ષક તાલીમ અંતર્ગત વિકલ્પ આપવા બાબત


⇒ NOVE-17       NPS  ની કામગીરી કરવા બાબત(સુરત જીલ્લો)


⇒ NOVE-17       બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવા બાબત


⇒ NOVE-17       કોમી એકતા સપ્તાહ ઉજવણી અંગે સુરત જિ.પ્રા.શિ. કચેરી 


⇒ NOVE-17       કોમી એકતા સપ્તાહની ઉજવણી બાબત.


⇒ NOVE-17       મુખ્ય શિક્ષકને ફાળવેલ ગ્રાન્ટનો શાળા કક્ષાએ ખર્ચ કરવા બાબત.


⇒ NOVE-17      જ્ઞાનકુંજ બીજા તબક્કાની તાલીમ યોજવા.


⇒ 2017               વર્ષ : ૨૦૧૮ માટે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા રાજાઓની યાદી 


⇒ OCT-17          વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમમાં જોડાયેલ શિક્ષક સંતાનોને સહાય બાબત.


⇒ 02/11/2017    જ્ઞાનકુંજ વર્ગમાં રોટેશન પધ્ધતિથી શિક્ષણ આપવા બાબત.            View


⇒ 01/11/2017    સીસીટીવી કેમેરા અંગેની માહિતી આપવા બાબત                           View

⇒ 01/11/2017    ચૂંટણી પંચ દ્વારા NAS કસોટી બાબતે શરતોને આધીન મંજૂરી          View


⇒ 30/10/2017    NIOS સંદર્ભે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવા બાબત.                View.1 View.2


 24/10/2017    ઈન્ટરનેટ ગ્રાન્ટ ફાળવણી સુરત જીલ્લો                                             View


 03/10/2017      મહેકમને કારણે છૂટા ન થયેલ શિક્ષકોને છૂટા કરવા બાબત               View 


⇒ 04/10/2017    ક્લસ્ટર કક્ષાની એક દિવસની તાલીમ યોજવા બાબત                        View


⇒ 05/10/2017    
પ્રાથમિક શિક્ષકોના બેંક અકાઉન્ટ- આધાર સીડીંગની માહિતી         View


⇒ 10/10/2017    મીનાની દુનિયા કાર્યક્રમના સાહિત્ય વિતરણ બાબત                         View


  05/07/2017   ફિક્સ પગાર ધારકોની બદલી બાબત                                               View