માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Educational


     
     ધોરણ ૬ થી ૮ ની એકમ કસોટીઓ માટે અહી ક્લિક કરો 

તારીખ
વિગત
ડાઉનલોડ

મીનાની દુનિયા કાર્યક્રમ 

જે તે પરિપત્ર પર ક્લિક કરવાથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે 

તારીખ
વિગત
ડાઉનલોડ

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજક્ટ 

જે તે પરિપત્ર પર ક્લિક કરવાથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે