માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Profile


 School TeachersTeacher's Name :
Arunaben K. Patel

Date of Birth :
23/07/1962
Education  :
S.S.C., PTC
Date Of Joining :
22/08/1981
School Joining :
02/04/1998
Designation :
Head/Pay Center TeacherTeacher's Name  :
Harshakumari T. Patel

Date of Birth :
01/05/1971
Education :
S.S.C., PTC
Date Of Joining :
04/01/1990
School Joining :
30/11/2013
Designation :
Assi. TeacherTeacher's Name  :
Daxaben M.Desai


Date of Birth :
23/10/1969
Education :
S.S.C., PTC
Date Of Joining :
18/12/1989
School Joining :
05/05/1994
Designation :
Assi. TeacherTeacher's Name :
Bharatkumar P. Patel

Date of Birth :
03/12/1967
Education :
S.S.C., PTC
Date Of Joining :
22/01/1990
School Joining :
29/06/1998
Designation :
Assi. TeacherTeacher's Name  :
Bakulesh M. Patel

Date of Birth :
24/05/1971
Education :
S.S.C., PTC
Date Of Joining :
22/01/1990
School Joining :

11/06/2002
Designation :
Assi. TeacherTeacher's Name  :
Brijeshkumar I. Patel

Date of Birth :
28/08/1988
Education :
PTC, M.A., B.Ed.
Date Of Joining :
05/09/2011
School Joining :
05/09/2011
Designation :
Assi. Teacher/School InspectorTeacher's Name  :
Darshanaben S. Patel

Date of Birth :
01/03/1987
Education :
M.Sc., B.Ed.
Date Of Joining :
24/08/2013
School Joining :
24/08/2013
Designation :
Assi. Teacher