માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Tuesday, November 17, 2020

વિદાય સમારોહ

                 

શાળાના મુખ્ય શિક્ષક શ્રીમતી અરુણાબેન કે. પટેલ વય મર્યાદાને કારણે નિવૃત થતાં તેમની ચાલીસ વર્ષની શિક્ષણ સેવાને બિરદાવતાં વિદાય સમારંભ યોજાયો.