માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Friday, December 25, 2015

Gauri vrat

ગૌરી વ્રત નિમિત્તે વિવિધ સ્પર્ધાઓની ઉજવણી

મ્હેંદી સ્પર્ધા 

મ્હેંદી સ્પર્ધા 

આરતી શણગાર સ્પર્ધા 

આરતી શણગાર સ્પર્ધા 

મિસ ગોરમા સ્પર્ધા 

મિસ ગોરમા સ્પર્ધા