માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Wednesday, December 23, 2015

શાળા પ્રવેશોત્સવ-2015

કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ-2015 


દિપ પ્રાગટ્ય કરતાં મહાનુભાવોશબ્દો દ્વારા સ્વાગત કરતા ગામના આગેવાનશ્રી બાલુભાઈ ડી.પટેલશ્રી આત્મારામ પરમાર સાહેબશ્રીનું સ્વાગત કરતી શાળાની બાળા


શાળાના તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માનઆંગણવાડીના બાળકોની પ્રવેશ વિધિ


આંગણવાડીના બાળકોની પ્રવેશ વિધિ


પ્રાસંગિક ઉદબોધન કરતાં મુખ્ય મહેમાનશ્રી

શાળાના બાળકોને ભોજન પિરસતા માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રી, વિધાનસભા, ગુજરાત.