માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Tuesday, June 17, 2014

કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ-2014

શાળા પ્રવેશોત્સવની ક્ષણો....