માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Tuesday, August 13, 2013

મ્હેંદી સ્પર્ધાની ઉજવણી

અલુણા વ્રત્ત નિમિત્તે મ્હેંદી સ્પર્ધા